Cztery terapie oparte na artemizynie u afrykańskich kobiet w ciąży z malarią ad 5

W przypadku tej wspólnej reguły decyzyjnej nie była wymagana korekta poziomu alfa11 Dane zostały przechwycone w formie elektronicznej, która została opracowana przy użyciu oprogramowania MACRO (Infermed). Plan analizy statystycznej został opracowany przed blokadą bazy danych. W przypadku pierwotnego punktu końcowego wykorzystano trzy populacje analityczne: populację na jeden protokół, populację, która miała zamiar leczyć, która wykluczała pacjentów, którzy zostali zgubieni w celu wykonania obserwacji lub wycofali się, oraz pacjentów z brakującymi lub nieokreślonymi wynikami w teście PCR, oraz Populacja, która miała zamiar leczyć, obejmowała liczne implikacje danych od kobiet, które zostały utracone w wyniku obserwacji lub wycofały się, oraz od osób, które miały brak lub nieokreślone wyniki w teście PCR. Analiza per-protokołu została uznana za podstawowe podejście analityczne. Osoby z poważnymi naruszeniami protokołów, zdefiniowane jako naruszenie kryteriów włączenia lub wykluczenia, otrzymanie leczenia innego niż losowo przypisany, brak co najmniej pełnego dnia leczenia, spożycie innych leków o działaniu przeciwmalarycznym i brakujący dzień 63 rozmazy, zostały wyłączone z analizy na podstawie protokołu. Wszystkie drugorzędne punkty końcowe analizowano przy użyciu podejścia dostępnego.
Testowaliśmy hipotezę pierwotną, obliczając przedział ufności 95% dla różnicy szybkości utwardzania. Jeżeli różnica w wartościach rzeczywistych (skorygowanych przez PCR) wyleczeń była mniejsza niż 5 punktów procentowych, terapie uznawano za terapeutycznie równoważne. Margines ten został wybrany na podstawie zalecenia WHO, zgodnie z którym nowe zalecane leczenie przeciwmalaryczne, przyjmowane jako polityka, powinno mieć średni wskaźnik wyleczenia wynoszący 95% lub więcej, co oceniono w badaniach klinicznych. Przedział ufności został obliczony na podstawie uogólnionego modelu liniowego z korektą różnic między czterema krajami. Przeprowadzono wiele analiz wrażliwości, w tym analizę z wielokrotnym imputowaniem brakujących wyników, porównanie parami, które ograniczono do miejsc próbnych, gdzie przeprowadzono bezpośrednie porównanie zabiegów, analizę z dostosowaniem do gęstości pasożyta, wiek ciążowy i grawitacja przy wejściu do próby oraz analiza czasu do niepowodzenia leczenia za pomocą modeli regresji Coxa. Do analizy bezpieczeństwa włączono wszystkie kobiety, które otrzymały co najmniej jedną dawkę badanego leczenia. Szczegóły analiz podgrup podano w Dodatku Uzupełniającym.
Wyniki
Uczestnicy
Ryc. 1. Ryc. 1. Randomizacja pacjentów i populacjach analitycznych. W sumie pięć kobiet zostało wykluczonych po otrzymaniu pierwszej dawki badanego leku z powodu naruszenia kryteriów wstępnych. Wykluczenia z populacji, która ma zamiar leczyć (niebieska) i populacja na podstawie protokołu (żółto-zielona) są oparte na populacji skuteczności. Populacja, która miała leczyć, wykluczyła kobiety, które straciły kontakt z chorym, zmarły, wycofały się lub miały brakujące lub nieokreślone wyniki w badaniu reakcji łańcuchowej polimerazy; jednak kobiety te zostały uwzględnione w analizach zamiaru leczenia, które wykorzystywały wielokrotne imputacje. Populacja według protokołu wykluczała także osoby z poważnymi naruszeniami protokołu, zdefiniowane jako naruszenie kryteriów włączenia lub wykluczenia, otrzymanie leczenia innego niż losowo przypisany, brak co najmniej całego dnia leczenia, spożycie innych leków z lekiem przeciwmalarycznym aktywność i brakujący dzień 63 rozmaz krwi.
W sumie 3428 kobiet w ciąży, które miały P
[przypisy: gizinscy bydgoszcz, zwiedzak, polszlif ]

Powiązane tematy z artykułem: gizinscy bydgoszcz polszlif zwiedzak