Cztery terapie oparte na artemizynie u afrykańskich kobiet w ciąży z malarią ad 6

Badane miejsca w Burkina Faso zwerbowały 870 kobiet, w Ghanie 788, w Malawi 870, i w Zambii 900. Pięć kobiet zostało wycofanych przez badaczy natychmiast po rozpoczęciu leczenia z powodu odstępstw od protokołu (3 nie miało malarii nie był w ciąży, a był wcześniej zapisany), chociaż włączono je do analizy bezpieczeństwa. Analiza zamiaru leczenia obejmowała 3150 kobiet (830 kobiet w grupie artemether-lumefantrine, 791 w grupie artesunatu amodiachiny, 759 w grupie dihydroartemisinin-piperachiny i 770 w grupie artesunatu meflochiny). Analiza obejmująca protokół obejmowała 3000 kobiet (810 kobiet w grupie artemether-lumefantrine, 742 w grupie artesunatu amodiachiny, 720 w grupie dihydroartemisinin-piperachiny i 728 w grupie mezo-artunijanu) (Figura 1). Około połowa wykluczeń z analizy per-protocol (227 z 423 kobiet [53,7%]) była spowodowana utratą obserwacji, wycofaniem lub śmiercią.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka uczestników w punkcie wyjściowym. Charakterystyka uczestników na początku badania była podobna wśród grup leczonych (tabela 1). Większość kobiet włączono w drugim trymestrze ciąży, a primigravidae stanowiły około jednej trzeciej badanej populacji. Gęstość pasożytów wynosiła ponad 2000 na mililitr sześcienny u około jednej trzeciej kobiet, a niewiele kobiet (6,1%) wykazywało gorączkę w momencie rekrutacji.
Skuteczność leczenia
Tabela 2. Tabela 2. Skuteczność wyników leczenia i wskaźniki sukcesu leczenia. Zdecydowana większość niepowodzeń w leczeniu to późne niepowodzenia w leczeniu parazytologicznym, przy mniejszej liczbie kobiet z późną kliniczną niewydolnością (Tabela 2). Większość przypadków późnych niepowodzeń leczenia sklasyfikowano jako nowe infekcje.
Rycina 2. Ryciny 2. Ró.nice w szybkościach leczenia po skorygowaniu PCR i nieskorygowanym PCR w dniu 63, zgodnie z analizą parami i krajem. W oszacowaniu szybkości wyrównywania za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), tylko nawracające infekcje które wykazano za pomocą genotypowania jako te same infekcje, które przed leczeniem (nawroty) uznano za niepowodzenia leczenia. Odwrotnie, dla oszacowania nieregu- lowanej szybkości wyleczywania PCR wszystkie nawracające infekcje uznano za niepowodzenia leczenia. Dodatnia wartość w różnicy odzwierciedla wyższą szybkość utwardzania w leczeniu wymienionym jako pierwsza. Jeżeli różnica w odsetkach wyleczeń była mniejsza niż 5 punktów procentowych (czerwone linie), terapie zostały uznane za terapeutycznie równoważne. Przerywane linie poziome wskazują 95% przedziały ufności dla porównań grup terapeutycznych w obrębie jednego kraju; stałe linie poziome są używane do porównań danych sumarycznych z dwóch krajów.
Zgodnie z analizą per-protokołu, całkowity wskaźnik wyleczenia skorygowany o PCR w dniu 63 wyniósł 94,8% (95% przedział ufności [CI], 93,0 do 96,1, 748 z 789 kobiet) w grupie artemether-lumefantrine, 98,5% (95%). % CI, 97,3 do 99,2, 718 z 729 kobiet) w grupie artesunatu amodiachiny, 99,2% (95% CI, 98,2 do 99,6, 701 z 707 kobiet) w grupie dihydroartemizinin-piperachina i 96,8% (95% CI, Od 95,2 do 97,9, z 693 z 716 kobiet) w grupie stosującej meflokinę-artesunat (tabela 2 i
[hasła pokrewne: herbapect ulotka, zwiedzak, herbapect ulotka katowice ]

Powiązane tematy z artykułem: herbapect ulotka octan uliprystalu cena zwiedzak