Klonowa immunoglobulina przeciwko lizoli-pidom w genomie szpiczaka ad

Żele do elektroforezy białek w surowicy nanoszono na błonę lipidową za pomocą zmodyfikowanej dyfuzji. Po zablokowaniu 1% BSA w detergencie PBS i Tween 20 membranę inkubowano z odpowiednim przeciwciałem wtórnym sprzężonym z peroksydazą chrzanową (HRP) i przemywano i opracowane przy użyciu chemiluminescencyjnego podłoża SuperSignal West Pico (Thermo Scientific). Test immunoenzymatyczny
Rozcieńczone ludzkie osocze (rozcieńczenie 1: 250) dodano do płytek pokrytych LGL1 (500 ng na studzienkę), a poziomy łańcuchów lekkich immunoglobuliny kappa i lambda określono za pomocą ludzkiego kappa- i lambda specyficznego enzymatycznego immunosorbentu. zestawy do oznaczania ilościowego w teście (ELISA) (Bethyl Laboratories) .15 Do pomiaru przeciwciał specyficznych względem lizozymu (HEL) i przeciwciał lipidowych (LGL1, DAG, kardiolipina i lipid A), płytki (płytka Nunc-Immuno, Thermo Scientific) były powlekane równomolowym stężeniem antygenów przez noc w temperaturze pokojowej, a następnie blokowane 1% BSA w PBS i Tween 20 detergentem przez 2 godziny w temperaturze pokojowej. Badaną surowicę i oczyszczoną próbkę immunoglobuliny rozcieńczono w 1% BSA w PBS i Tween 20 detergencie i inkubowano przez noc w 4 ° C. Przeciwciało swoiste dla antygenu wykrywano przez skoniugowane z HRP mysie i ludzkie immunoglobuliny, które opracowano z chromogenem TMB (3,3 , 5,5 -tetrametylobenzydyna, Invitrogen).
Ligand-Mediated Enrichment and Depletion of Clonal Immunoglobulin
Rozcieńczone ludzkie osocze (rozcieńczenie 1: 250) inkubowano z 50 mm3 perełek kontrolnych lub pokrytych sfingozyną (Echelon Biosciences). Osocze i perełki mieszano razem przez inkubację zawiesiny w mieszalniku obrotowym (na wytrząsarce orbitalnej) w 4 ° C. Po inkubacji probówki odwirowano, a supernatant (przepływ) analizowano za pomocą elektroforezy białek surowicy. Osad kulkowy przemyto czterokrotnie buforem koimmunoprecypitacji. Przeciwciało związane z kulkami eluowano przez gotowanie próbki w buforze do próbek do elektroforezy w żelu z dodecylosiarczanem-poliakryloamidem przez 5 minut. Próbki analizowano za pomocą Western blotting z ciężkimi łańcuchami antyludzkimi IgG, IgA i IgM oraz przeciwciałami HRP łańcucha lekkiego kappa i lambda. Natężenia sygnału zostały zliczone densytometrycznie za pomocą oprogramowania ImageJ, wersja 1.41 (National Institutes of Health).
Zastrzyk myszy GBA1 – / –
Myszom GBA1 – / – wstrzykiwano dootrzewnowo PBS lub LGL1 (w dawce 200 .g na mysz co tydzień przez 3 tygodnie) w objętości 100 mm3. Myszy poddano eutanazji 7 dni po ostatnim wstrzyknięciu. Rozcieńczoną próbkę surowicy (rozcieńczenie 1: 250) użyto do ilościowego oznaczenia przeciwciał swoistych wobec lipidów przy użyciu testu ELISA, jak opisano wcześniej.15 HEL, który zakupiono od Sigma, zmieszano z adiuwantem, aby uzyskać emulsję 2. mg na mililitr, z czego wstrzyknięto dootrzewnowo 50 mm3 (100 ug na mysz) trzem myszom GBA1 – / – (w wieku od 8 do 12 tygodni); trzy myszy GBA1 – / – otrzymywały ałun (Imject Alum Adjuvant, Thermo Fisher Scientific) w PBS jako kontrolę.
Redukcja substratu
Eliglustat leku (Genz-112638, Genzyme), inhibitor syntazy glukocerebrozydu, który zapobiega nadprodukcji LGL1, został sformułowany w standardowej karmie dla gryzoni (dieta testowa) w stosunku wagowym do 0,075
[podobne: polszlif, cięcina eu, plamica krwotoczna ]

Powiązane tematy z artykułem: cięcina eu plamica krwotoczna polszlif